Π2.1 Αναφορά Επιθεώρησης Λιμένα Πάτρας

Περιλαμβάνει την αρχική ενεργειακή και περιβαλλοντική επιθεώρηση κρίσιμων διαδικασιών και υποδομών Λιμένα Πάτρας με χρήση αναγνωρισμένων εργαλείων που απαντώνται σε συστήματα ενεργειακής και περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 50001, ISO 14001). Μέσω ενεργειακής επιθεώρησης θα γίνει αποτύπωση των πηγών κατανάλωσης ενέργειας εντός του λιμένα και θα καθοριστεί η τρέχουσα ενεργειακά κατάσταση (baseline) ώστε να είναι δυνατή στη συνέχεια η εκτίμηση της βελτίωσης που θα επιτευχθεί.