Π2.2 Αναφορά προτάσεων βελτίωσης και Δεικτών βιώσιμης περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης Λιμένα Πάτρας

Θα γίνουν προτάσεις βελτίωσης από ενεργειακής, περιβαλλοντικής και οικονομοτεχνικής πλευράς – Δείκτες ορθής ενεργειακής και περιβαλλοντικής διαχείρισης