Π3.1 Αναφορά και Πρωτότυπο Ενδιάμεσου Λογισμικού

Ενδιάμεσο λογισμικό για την ανάλυση δεδομένων από το πολυαισθητηριακό PERFFECT περιβάλλον – ένα open-source, επεκτάσιμο ενδιάμεσο λογισμικό θα αναπτυχθεί για την αντιμετώπιση θεμάτων διαλειτουργικότητας ανάμεσα στις διαφορετικές IoT συσκευές, είτε σε επίπεδο πρωτοκόλλων επικοινωνίας, είτε σε επίπεδο δομής δεδομένων, επιτυγχάνοντας επίσης σημασιολογική συμβατότητα.