Π3.2 Μοντέλο Προσομοίωσης Ενεργειακής Κατανάλωσης Διεργασιών Λιμένα

Το μοντέλο κατανάλωσης ενέργειας - για την ανάπτυξη των αντίστοιχων μοντέλων θα γίνει χρήση modelling language για την ανάλυση των λειτουργιών του συστήματος και της ακολουθίας δραστηριοτήτων. Για την ανάπτυξη των μοντέλων κρίνεται απαραίτητη η πλήρης κατανόηση και καταγραφή των διεργασιών λιμένος (ηλεκτροκίνητοι γερανοί, ψυγεία, πλοία μεταφοράς εμποροκιβωτίων, ψυκτικοί θάλαμοι), με ιδιαίτερη έμφαση σε διεργασίες που χαρακτηρίζονται από ενεργειακή ζήτηση δυναμικού χαρακτήρα. iii) το event-based simulation μοντέλο προσομοίωσης - ανάπτυξη του μοντέλου σύνδεσης των διεργασιών με την ενεργειακή κατανάλωση και την αιχμή ενεργειακής ζήτησης κατά τη διάρκεια καθορισμένου χρόνου εκτέλεσης