Π3.3 Αλγόριθμοι Πρόβλεψης και Διαχείρισης των Ενεργειακών Φορτίων

Το σύστημα πρόβλεψης της ενεργειακής ζήτησης και βελτιστοποίησης της κατανομής των πόρων – ανάπτυξη αλγορίθμων και ευφυούς συστήματος για την πρόβλεψη και διαχείριση των ενεργειακών φορτίων με ελάχιστο λειτουργικό κόστος. Η προσέγγιση που θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του PERFFECT θα βασιστεί σε αλγορίθμους μηχανικής μάθησης (instance-based learning) για την πρόβλεψη της ενεργειακής ζήτησης και μη γραμμικές μεθόδους βελτιστοποίησης κατανομής των πόρων, βάσει των οποίων θα καθοριστεί η βέλτιση παραμετροποίηση της υποδομής των λιμένων, ροή φορτίου και ένταξη μονάδων παραγωγής, καθώς και η βέλτιστη από οικονομικής πλευράς παραγωγή ενέργειας.