Π3.4 Αναφορά σε Σύστημα Βιώσιμων Δεικτών Αποτίμησης Περιβαλλοντικής Επίπτωσης

Ποσοτικοποίηση της περιβαλλοντικής επίπτωσης, που σχετίζεται με κάθε περιβαλλοντική συνιστώσα, θα αποτελέσει τη βάση ανάπτυξης του συστήματος περιβαλλοντικών δεικτών που θα μπορούν να εφαρμοστούν ως μέσο λήψης αποφάσεων.