Π3.5 Αναφορά και Πρωτότυπο Αυτοματοποιημένης Μηχανής Λήψης Αποφάσεων

Πειραματική υλοποίηση στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ με test bed για την ολοκλήρωση των υποσυστημάτων και διεπαφών.