ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ελληνικά

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (KAΠE) ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1987 με το Προεδρικό Διάταγμα 375/87, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, έχον διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, δημόσιος ερευνητικός οργανισμός ιδιωτικού δικαίου , σύμφωνα με το άρθρο 2 σημ.22 του Ν.4310/2014, ως ισχύει. Σύμφωνα με το ΠΔ 189/09 εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το KAΠE είναι ο εθνικός φορέας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (AΠE), την Ορθολογική Xρήση Ενέργειας (OXE) και την Εξοικονόμηση Ενέργειας (EΞE). Με το Νόμο 2244/94 ("Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας") και το Νόμο 2702/99 το KAΠE ορίστηκε ως το Εθνικό Συντονιστικό Kέντρο στους τομείς δραστηριότητάς του. Σκοπός του ΚΑΠΕ είναι «η προώθηση των εφαρμογών των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της εξοικονόμησης ενέργειας και της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας καθώς και η κάθε είδους υποστήριξη δραστηριοτήτων στους πιο πάνω τομείς» (άρθρο 3 του π.δ. 375/87). Για την επίτευξη του πρωταρχικού αυτού σκοπού του , μεταξύ άλλων, το ΚΑΠΕ υποστηρίζει την εφαρμοσμένη έρευνα, την ανάπτυξη τεχνολογίας και τη βιομηχανική δραστηριότητα στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών και της εξοικονόμησης ενέργειας, προβαίνει στην εκτέλεση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας και την εκπόνηση μελετών, οργανώνει ή συμμετέχει σε σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, συνέδρια με σκοπό τη διάδοση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ορθολογικής χρήσης ενέργειας, και γενικότερα προβαίνει σε κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια για την επίτευξη του σκοπού του (άρθρο 3 του π.δ. 375/87). To ΚΑΠΕ στελεχώνεται από επιστημονικό προσωπικό με περισσότερους από 120 μηχανικούς και επιστήμονες υψηλού επιπέδου και με την πάροδο των ετών συμμετείχε σε περισσότερα από 600 ευρωπαϊκά και εθνικά έργα. Το ΚΑΠΕ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο είναι σε συμφωνία με το πρότυπο EN ISO 9001:2008 και πιστοποιημένο από την TÜV Austria για το πεδίο εφαρμογής της Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Έργων των Προγραμματικών Περιόδων 2007-2013 και 2014-2020.

Website