Τι είναι η Δράση PERFFECT

Το σύστημα PERFFECT έχει ως κύριο στόχο την προώθηση του περιβαλλοντικού προφίλ των Ευρωπαϊκών λιμένων και της αριστείας στην ενεργειακή και περιβαλλοντική διαχείριση και απόδοση των λιμένων, μέσω καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων που συντελούν στην παρακολούθηση, αποτίμηση, πρόβλεψη και βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρησιακών διαδικασιών και υποδομών των λιμένων, καθώς και στην αξιολόγηση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του EMAS και το διεθνές πρότυπο EN/ISO 14031. Στο πλαίσιο αυτό, το PERFFECT θα αναπτύξει ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο σύστημα ενεργειακής και περιβαλλοντικής διαχείρισης και υποστήριξης απόφασης των λιμένων, το οποίο θα βασίζεται σε καινοτόμα μοντέλα ενεργειακής κατανάλωσης και προσομοίωσης, που θα αναπτυχθούν με σκοπό την πλήρη και δυναμική απεικόνιση της ενεργειακής κατανάλωσης του συνόλου των βασικών επιχειρησιακών διαδικασιών και υποδομών του λιμένα, το οποίο θα επιτρέψει τον έλεγχο των διαφορετικών σεναρίων λειτουργίας και του βέλτιστου επιπέδου ενεργειακής απόδοσης των υποδομών, καθώς και σε ένα σύγχρονο δίκτυο αισθητήρων παρακολούθησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε πραγματικό χρόνο. Ένας συνδυασμός αλγορίθμων πρόβλεψης και βελτιστοποίησης κατανομής των πόρων που απαιτούν στατιστική ανάλυση δεδομένων από ιστορικά αρχεία και δεδομένα που λαμβάνονται σε πραγματικό χρόνο, θα αναπτυχθούν με σκόπο τη μελλοντική εκτίμηση δυναμικά μεταβαλλόμενων στοχαστικών μεγεθών, όπως την ενεργειακή ζήτηση, την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών με χρήση ΑΠΕ καθώς και τον καθορισμό της βέλτιστης δομής λειτουργίας. Επίσης, το PERFFECT υπόσχεται την ανάπτυξη ενός συστήματος βιώσιμων δεικτών διαχείρισης, το οποίο θα λειτουργήσει ως μέσο λήψης απόφασης και θα επιτρέψει τη βέλτιστη αποτίμηση της περιβαλλοντικής επίπτωσης, με χρήση προηγμένων αλγορίθμων πολυκριτιριακής ανάλυσης. Τέλος, στο πλαίσιο του PERFFECT θα ερευνηθούν η ανάπτυξη και ολοκλήρωση καινοτόμων τεχνολογιών (π.χ. συστήματα χερσαίας τροφοδοσίας, η χρήση εναλλακτικών καυσίμων του μέλλοντος όπως LNG, κ.λ.π), η αξιοποίηση ΑΠΕ στον λιμένα και θα αξιολογηθούν τεχνικές, λειτουργικές και οικονομικές πτυχές ανάπτυξης των καινοτόμων λύσεων.

Οι κύριοι «καταναλωτές ενέργειας» στον λιμένα αφορούν σε δραστηριότητες που σχετίζονται με άμεσες λιμενικές δραστηριότητες, όπως οι διαδικασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης, διαχείρισης φορτίου στα τερματικά, μεταφοράς φορτίου από χερσαία μέσα, και υποδομές όπως κτήρια διαχείρισης, ηλεκτροκίνητοι γερανοί, ψυγεία, πλοία μεταφοράς εμποροκιβωτίων, ψυκτικοί θάλαμοι, συστήματα φωτισμού κλπ, με δραστηριότητες που αφορούν στην τροφοδοσία πλοίων και τέλος με δραστηριότητες που είναι σχετιζόμενες με το λιμάνι όπως οι υπηρεσίες προς τους επιβάτες, εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης διακινούμενων και ο τουρισμός και σε δραστηριότητες που αφορούν στα χερσαία μέσα μεταφοράς. Το PERFFECT στοχεύει στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου οικοσυστήματος ποσοτικοποίησης και βέλτιστης διαχείρισης της ενεργειακής κατανάλωσης και περιβαλλοντικής αποτίμησης επιλεγμένων ενεργοβόρων διαδικασιών του λιμένα και και σε ένα αποδοτικό σύστημα λήψης απόφασης όσον αφορά σε βέλτιστες πρακτικές για την πλήρη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του λιμένα μέσω ορθής κατανομής πόρων και αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η αρχιτεκτονική του προτεινόμενου οικοσυστήματος περιλαμβάνει δυο επιμέρους δομές: 

  1. τη βάση των PERFFECT δεδομένων και 
  2. το επίπεδο εφαρμογών το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των έξυπνων εργαλείων και υποσυστημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση της πληροφορίας. 

Πιο αναλυτικά αυτό περιλαμβάνει:

  1. Σύστημα Μοντελοποίησης Διεργασιών Λιμένα
  2. Μοντέλο Δυναμικής Αναπαράστασης Ενεργειακής Κατανάλωσης
  3. Σύστημα Πρόβλεψης Ενεργειακής Ζήτησης & Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης
  4. Σύστημα Ανάλυσης Περιβαλλοντικής Επίπτωσης και Υποστήριξης Απόφασης
  5. Οπτικοποίηση των δεδομένων PERFFECT
  6. Σύστημα πολυαισθητήρων
Ελληνικά