Περιγραφη ενοτητων εργασιας της Δρασης PERFFECT

Περιγραφή ενοτήτων εργασίας :

Βασικό αντικείμενο της ΕΕ1 είναι ο προσδιορισμός των προδιαγραφών των υποσυστημάτων καθώς και της αρχιτεκτονικής της συνολικής πλατφόρμας του PERFFECT. Η ΕΕ1 έχει ως στόχο την ανάλυση των υφιστάμενων SoA εργαλείων σχετικών με το αντικείμενο του PERFFECT και την ανάλυση των απαιτήσεων των τελικών χρηστών μέσω ανάπτυξης κατάλληλων ερωτηματολογίων και διεξαγωγή συνεντεύξεων, διοργάνωση ημερίδας, κλπ, καθώς και την ανάλυση της πιλοτικής εφαρμογής. Τα σενάρια λειτουργίας, οι λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές και η αρχιτεκτονική του συστήματος PERFFECT θα προσδιοριστούν με βάση τους ειδικούς κανονισμούς λειτουργίας λιμένων, λαμβάνοντας υπόψη την εθνική/ ευρωπαική νομοθεσία περί ιδιωτικότητας/ προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Στην ΕΕ2 θα γίνει ενεργειακή και περιβαλλοντική επιθεώρηση κρίσιμων διαδικασιών και υποδομών Λιμένα Πάτρας. Μέσω ενεργειακής επιθεώρησης θα γίνει αποτύπωση των πηγών κατανάλωσης ενέργειας εντός του λιμένα και θα καθοριστεί η τρέχουσα ενεργειακή κατάσταση. Ακολούθως με χρήση μεθόδων βελτιστοποίησης διαδικασιών και στατιστικών εργαλείων θα πραγματοποιηθεί ανίχνευση κρίσιμων και ιδιαίτερα ενεργοβόρων υποδομών του λιμένα. Τέλος θα γίνουν προτάσεις βελτίωσης από ενεργειακής, περιβαλλοντικής και οικονομοτεχνικής πλευράς. Επίσης θα διαμορφωθούν Δείκτες Ενεργειακής Απόδοσης καθώς και Στόχοι Ενεργειακής Απόδοσης προκειμένου να επιτυγχάνεται αέναη βελτίωση της Πλατφόρμας Ενεργειακής Διαχείρισης και εν γένει της ενεργειακής απόδοσης του λιμανιού και μετά το πέρας του έργου.

Η ΕΕ3 αποτελεί το βασικό άξονα ανάπτυξης του PERFFECT συστήματος. Τα υποσυστήματα περιλαμβάνουν: i) το ενδιάμεσο λογισμικό για την ανάλυση δεδομένων (open-source, επεκτάσιμο λογισμικό για την αντιμετώπιση θεμάτων διαλειτουργικότητας IoT συσκευών, είτε σε επίπεδο πρωτοκόλλων επικοινωνίας, είτε σε επίπεδο δομής δεδομένων), ii) το μοντέλο κατανάλωσης ενέργειας (χρήση modelling language για την ανάλυση των λειτουργιών του συστήματος και της ακολουθίας δραστηριοτήτων), iii) το event-based simulation μοντέλο προσομοίωσης (ανάπτυξη του μοντέλου σύνδεσης των διεργασιών με την ενεργειακή κατανάλωση και την αιχμή ενεργειακής ζήτησης κατά τη διάρκεια καθορισμένου χρόνου εκτέλεσης), iv) το σύστημα πρόβλεψης της ενεργειακής ζήτησης και βελτιστοποίησης της κατανομής των πόρων (ανάπτυξη αλγορίθμων (μηχανικής μάθησης & μη γραμμικές μεθόδους βελτιστοποίησης κατανομής των πόρων) για την πρόβλεψη και διαχείριση των ενεργειακών φορτίων με ελάχιστο λειτουργικό κόστος), v) το σύστημα ανάλυσης της περιβαλλοντικής επίπτωσης. Ακόμα θα γίνει ανάλυση και υλοποίηση αυτοματοποιημένης μηχανής λήψης αποφάσεων.

Η ολοκλήρωση του συστήματος αποτελεί αναγκαία δράση για την αρμονική συνύπαρξη των επιμέρους υποσυστημάτων και της λειτουργίας του ως συνόλο. Το σύστημα μετά την ολοκλήρωσή του θα αξιολογηθεί και θα αποτιμηθεί βάσει KPIs. Η ΕΕ4 περιλαμβάνει δραστηριότητες για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου με σκοπό τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου. Τέλος, στόχος της ΕΕ4 είναι εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργου που περιλαμβάνει την άμεση ή έμμεση αξιοποίηση της γνώσης που δημιουργείται κατά τη διάρκεια του έργου.

Στην ΕΕ5 θα αναπτυχθούν συγκεκριμένα σενάρια χρήσης και ενδελεχής αξιολόγηση των τεχνολογιών, εφαρμογών και των διατομεακών υποδομών που περιγράφονται στις άλλες ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί πλάνο υλοποίησης & αξιολόγησης πιλοτικής εφαρμογής, εγκατάσταση του ολοκληρωμένου συστήματος PERFFECT, αξιολόγηση της λειτουργίας και αναφορά αξιολόγησης αποτελεσμάτων πιλοτικής εφαρμογής.

Ελληνικά