Μεθοδολογία του έργου PERFFECT

Το πλάνο εργασιών περιλαμβάνει 6 φάσεις οι οποίες συμπληρώνονται από τις οριζόντιες εργασίες διάχυσης γνώσης και συντονισμού του έργου.

Φάση πρώτη : Προσδιορισμός και Ανάλυση των Δομικών Στοιχείων του PERFFECT-Σχεδιασμός Προτεινόμενου Οικοσυστήματος. Θα καθοριστούν και θα αναλυθούν οι παράμετροι και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου οικοσυστήματος.
Φάση δεύτερη : Μοντελοποίηση των ευφυών μηχανισμών των απαραίτητων Διεργασιών Ενεργειακής Διαχείρισης των λιμενικών επιχειρησιακών διεργασιών και υποδομών. Αποτελεί το βασικό κορμό έρευνας του έργου. Η φάση αυτή εστιάζει στην ανάλυση και μοντελοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης των βασικών επιχειρησιακών διεργασιών των λιμένων, στο σύστημα παρακολούθησης, στη μηχανή στατιστικής πρόβλεψης φορτίου και τεχνικές και αλγορίθμους βελτιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής βελτιστοποίησης.
Φάση τρίτη : Ανάπτυξη βασικών τεχνικών και μεθόδων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της φάσης που αφορά στη βασική έρευνα του έργου, το πρόγραμμα θα προχωρήσει στην υλοποίηση του συστήματος.
Φάση τέταρτη : Πρωτοτυποποίηση και ενοποίηση συστημάτων. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των στόχων στη φάση έρευνας και ανάπτυξης, θα είναι δυνατή η υλοποίηση του προτεινόμενου συστήματος.
Φάση πέμπτη : Έλεγχος και επικύρωση της Προτεινόμενης Υποδομής. Το έργο θα ολοκληρωθεί με την προετοιμασία και διοργάνωση ενημερωτικών και άλλων εκδηλώσεων.
Φάση έκτη : Αξιολόγηση της προτεινόμενης Υποδομής. Το έργο PERFFECT, στοχεύει στην υψηλή αποδοχή των αποτελεσμάτων του στους τελικούς χρήστες, αφού ως κύριο χαρακτηριστικό θα είναι η υλοποίηση των εκάστοτε εργασιών έχοντας ως γνώμονα το τελικό χρήστη δίνοντας παράλληλα έμφαση στις εποικοδομητικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ αυτών και των παρόχων τεχνολογίας. Τελικός στόχος του είναι η επίτευξη του υψηλότερου δυνατού επιπέδου τεχνολογικής ωριμότητας όσον αφορά τόσο τα δομικά στοιχεία της τεχνολογίας όσο και το συνολικό σύστημα που θα παραχθεί. Αυτός ο προσανατολισμός θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο με την υιοθέτηση ενός ευέλικτου σχεδίου ανάπτυξης το οποίο αποσκοπεί στο να φτάσει σε ένα πρώτο στάδιο πρωτοτύπου πολύ νωρίς στο έργο. Η υλοποίηση του οικοσυστήματος PERFFECT θεωρείται από όλη την κοινοπραξία ως το εφαλτήριο ώστε να επιτευχθούν τα ακόλουθα δύο καθήκοντα:

  • Προσδιορισμός ικανοτήτων για την επίτευξη υψηλής τεχνολογικής αποδοχής.
  • Δημιουργία ομάδας ικανή να εκτελεί με αποτελεσματικό τρόπο και να παρέχει αποτελέσματα υψηλήςποιότητας.

Το PERFFECT θα ακολουθήσει μια εξελικτική διαδικασία υλοποίησης, η οποία θα μεταβάλλεται μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων (agile methodology).

  • Η προτεινόμενη επαναληπτική προσέγγιση θα πραγματοποιηθεί σε 2 σύντομoυς κύκλους, επιτρέποντας την ενσωμάτωση νέων δεδομένων από τις αξιολογήσεις στη διαδικασία ανάπτυξης των δομικών στοιχείων του έργου, αναθεωρώντας την όποτε χρειαστεί. Σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας θα παρακολουθούνται και άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες για τον εντοπισμό νέων ευκαιριών, απειλών και ενίσχυσης/βελτιώσεις των δραστηριοτήτων υλοποίησης.
  • Το PERFFECT θα υιοθετήσει μια προσέγγιση fast-failure approach όσον αφορά την επίτευξη των βημάτων της διαδικασίας ωρίμανσης της ιδέας και της εξέλιξης του συστήματος. Αυτό θα προσφέρει τα μέσα μιας αυστηρής αξιολόγησης των υφιστάμενων τεχνολογικών δυνατοτήτων και της επιλογής του καταλληλότερου εργαλείου υλοποίησης, επιτρέποντας την αποτελεσματική ευθυγράμμιση με τις τρέχουσες συνθήκες σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του PERFFECT.
  • Η προσέγγιση θα επιτρέψει στο PERFFECT να ανταποκριθεί σε εξωτερικές ή εσωτερικές ευκαιρίες κατά τη διάρκεια του και θα προσθέσει στην ευελιξία του έργου για να φιλοξενήσει πραγματικά καινοτόμες λύσεις που θα ταιριάζουν με τις αναδυόμενες τάσεις και ανάγκες κατά την πραγματική στιγμή της υλοποίησης.  Ετσι, το πραγματικό δυναμικό των τελικών αποτελεσμάτων θα φτάσει γρήγορα σε υψηλό επίπεδο ωριμότητας και θα διασφαλίσει την επιτυχή αξιοποίηση του προτεινόμενου οικοσυστήματος σε μεσοπρόθεσμο / βραχυπρόθεσμο ορίζοντα μετά το τέλος του έργο
Ελληνικά