ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.

Ελληνικά

Το Λιμάνι της Πάτρας που δεσπόζει στο Δυτικό Λιμενικό Σύστημα της χώρας αποτελεί τη κύρια Δυτική Πύλη της χώρας. Εξυπηρετεί επιβατικά και εμπορικά την Νότια και Κεντρική Ελλάδα. Η συμβολή του στην οικονομική, κοινωνική και πνευματική ανάπτυξη της περιοχής και της χώρας διαχρονικά ήταν και είναι σημαντική. Ανήκει στους Λιμένες Διεθνούς Ενδιαφέροντος ενώ είναι ενταγμένο στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών και μάλιστα στο κεντρικό δίκτυο (core network) όπως αυτά έχουν καθοριστεί για την περίοδο 2014-2050 στην Απόφαση 661/2010/ΕΕ (Οδηγίες για την ανάπτυξη του Δ.Δ.Μ.) και στο COM (2011) 650/19-10-2011 Σχέδιο Κανονισμού αναφορικά με τις Οδηγίες για την ανάπτυξη του Δ.Δ.Μ.

Website